Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Blij Alcoholvrij zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bedrijfsnaam worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bedrijfsnaam ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Blij Alcoholvrij zijn vrijblijvend en Blij Alcoholvrij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Blij Alcoholvrij. Blij Alcoholvrij is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Blij Alcoholvrij dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting. Er wordt in de regel pas verzonden na betaling.
3.3 Betaling kan geschieden per Ideal. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Blij Alcoholvrij. Ideal betalingen worden direct bij ons bijgeschreven. Bij overboekingen kan het tot 4 dagen duren voor de betaling bij ons binnen is. Houd hiermee rekening tijdens het bestellen.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Blij Alcoholvrij gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Artikel 4. Levering
4.1 We streven ernaar om alle bestellingen die voorradig én betaald zijn binnen 48 uur te verzenden. In 99% van de gevallen lukt dit ook. Omdat we een vrij klein bedrijf zijn kunnen we hier niet altijd aan voldoen. Het is vaak improviseren als het erg druk is, als er plotseling iemand uitvalt of als er iets tussenkomt wat echt voorrang vraagt. We behouden ons dan ook het recht voor om hiervan af te wijken en vragen hiervoor uw begrip.
4.2 Bij elk artikel wordt aangegeven of het uit voorraad leverbaar is. Soms staat bijv. een artikel op de website gemerkt als voorradig, terwijl dit toch niet het geval is. Dat komt omdat de voorraad nooit helemaal exact bij te houden is. We proberen het echter zo goed mogelijk bij te houden en mocht het zich voordoen dat een product onverhoopt toch niet direct leverbaar is, dan hopen we op uw begrip. U ontvangt daarvan zo spoedig mogelijk bericht, doch uiterlijk binnen 1 week. We hebben soms even wat tijd nodig voor de communicatie met de leveranciers.
4.3 De producten die worden geleverd kunnen afwijken van de afbeelding op de website. Dit komt doordat de fabrikant de verpakking heeft gewijzigd of dat het product door een andere leverancier wordt geleverd. De kwaliteit van het product is minimaal van dezelfde kwaliteit als het afgebeelde product.
4.4 De door Blij Alcoholvrij opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
4.5 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending .

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Blij Alcoholvrij verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Blij Alcoholvrij geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Blij Alcoholvrij garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Blij Alcoholvrij daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Blij Alcoholvrij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
De verzendkosten die wij hierin hanteren zijn conform de standaard tarieven van Post NL.
Producten welke speciaal voor u zijn besteld, waarbij wij niet kunnen herleiden of de kwaliteit nog gewaarborgd is, kunnen wij helaas niet retour nemen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Blij Alcoholvrij, dan wel tussen Blij Alcoholvrij en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Blij Alcoholvrij, is Blij Alcoholvrij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Blij Alcoholvrij.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Blij Alcoholvrij ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Blij Alcoholvrij gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Blij Alcoholvrij kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Blij Alcoholvrij schriftelijk opgave doet van een adres, is Blij Alcoholvrij gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Blij Alcoholvrij schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Blij Alcoholvrij gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Blij Alcoholvrij deze voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Blij Alcoholvrij in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Blij Alcoholvrij vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Blij Alcoholvrij is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.